Vědecké studie prokazují škodlivost očkování proti COVID-19

smrtící injekce s pozvolným účinkem - zastavme toto šílenství!

Dne 13 října letošního roku vyšla švédská vědecká studie (Viruses, Volume 13 Issue 10, 10.3390/v13102056), která dokazuje škodlivost vakcín na bázi celistvého S-proteinu, tedy všech vakcín u nás v současnosti používaných. Vědci ve studii hovoří o velmi závažných důsledcích působení používané bílkoviny na zásadní funkci organismu: přirozenou opravu DNK, bez které organismus nebude schopen rutinních korekcí chyb vznikajících při dělení buňek. Jinými slovy, po očkování proti COVID-19 aktuálně používanými látkami nastává fatální selhání adaptivní imunity člověka.

Ve světle tohoto (dalšího) odhalení zásadních zdravotních komplikací, tzv. vedlejších a nežádoucích účinků jenž aktuálně v nouzovém režimu celoplošně používaná experimentální vakcinace může způsobovat, musí být její používání urgentně zastaveno, jinak hrozí celé zemi rozsáhlé a nevratné poškození veřejného zdraví. I laik pochopí, že pokud je S-proteinem znemožněna přirozená schopnost opravy DNK, tak organismu hrozí nedozírné až fatální škody.
Shrnutí studie zde:

Does the SARS-CoV-2 Spike in Vaccines Weaken DNA Damage Repair & Adaptive Immunity?

Samotná studie:

SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro

V českém překladu:

SARS–CoV–2 S-protein zabraňuje opravě poškození DNK a znemožnuje rekombinaci V(D)J in vitro

Citát ze studie:
Naše zjištění poskytují důkazy o tom, že spike protein maří mechanismy opravy poškození DNK a mechanismy adaptivní imunity in vitro. Objevili jsme potenciální mechanismus, kterým mohou spike proteiny narušit adaptivní imunitu inhibicí opravy poškození DNK. Ačkoli nebyly publikovány žádné důkazy, že SARS–CoV–2 může infikovat thymocyty nebo lymfoidní buňky kostní dřeně, náš in vitro V(D)J reportérový test ukazuje, že spike protein intenzivně bránil V(D)J rekombinaci. V souladu s našimi výsledky klinická pozorování také ukazují, že riziko vážného onemocnění nebo úmrtí na COVID-19 se zvyšuje s věkem, zejména u starších dospělých, kteří jsou vystaveni nejvyššímu riziku [22]. Může to být proto, že proteiny spike SARS–CoV–2 mohou oslabit systém opravy DNK starších lidí a následně bránit rekombinaci V(D)J a adaptivní imunitě. Na rozdíl od toho naše data poskytují cenné podrobnosti o zapojení podjednotek spike proteinu do opravy poškození DNK, což naznačuje, že vakcíny založené na spike v plné délce mohou inhibovat rekombinaci V(D)J v B buňkách, což je také v souladu s nedávnou studií, že vakcína založená na celodélkovém S-proteinu indukovala nižší titry protilátek ve srovnání s vakcínou založenou na RBD [28]. To naznačuje, že použití antigenních epitopů S-proteinu jako vakcíny proti SARS–CoV–2 může být bezpečnější a účinnější než S-protein plné délky. Dohromady jsme identifikovali jeden z potenciálně důležitých mechanismů vitu SARS–CoV–2 potlačení mechanismu adaptivní imunity hostitele. Kromě toho naše zjištění také naznačují potenciální vedlejší účinek celodélkové vakcíny na bázi S-proteinu. Tato práce zlepší porozumění patogenezi COVID-19 a poskytne nové strategie pro navrhování účinnějších a bezpečnějších vakcín.
Video s vysvětlením poznatků studie (AJ): Drbeen Medical Lectures
Prosím, kdo můžete, zastavte toto probíhající šílenství, po kterém zůstanou jen masové hroby spoluobčanů otrávených cizí, škodlivou, experimentální vakcínou. Nejsme snad pokusní králíci, ani dobytek vedený na porážku. Zarážející na probíhajícím masakru naší populace je součinnost státních orgánů a zejména některých lékařů, kteří přísahají “v první řadě neškodit” (primum non nocere), a nyní s klidem dozorce koncentračního tábora nutí se lží na rtech naší populaci k aplikaci prokazatelného jedu. Navzdory slovům lékařské přísahy “Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to kdokoli požádal a nikomu také nebudu radit (jak zemřít)”
Stejně tak je zarážející, co si dovoluje vláda – nutit nehoráznými vyhláškami občany k očkování jednoznačně škodlivou a jedovatou látkou, navzdory zakotveným ústavním právům a svobodám, stejně jako navzdory řádně ratikfikovaným lidskoprávním úmluvám, a v naprostém rozporu s nejvyššími mezinárodně-lidskoprávními normami, jako je např. Všeobecná deklarace lidských práv, zejména s článkem 3, “Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost.”a článkem 7, “Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli diskriminaci, která porušuje tuto deklaraci, a proti každému podněcování k takové diskriminaci.”
Ve světle “nových” poznatků prezentovaných v citované studii, je nezbytné, okamžitě zastavit očkovací kampaň! Pokud se tak nestane, je nad slunce jasné, že nám zde vládne nepřítel a je nutné se podle čl. 23 listiny základních práv a svobod uchýlit k oprávněnému odporu.
Z uvedeného je jasné, že již déle nežijeme v právním státě, ale v totalitní sanitární diktatuře, diktované zahraničními vlivovými strukturami a prosazované jejich místními vlastizrádnými elementy. Stále není jasné, od čeho si platíme kontrarozvědku a spol., když je toto všechno vůbec možné, tedy frontální útok na životy a zdraví obyvatel této země, vedený vlastizrádci z vládních kruhů za podpory jejich nohsledů a přičinlivých tzv. užitečných idiotů! Toto jsme nuceni uznat dnes, jeden den po 32. výročí tzv. Sametové revoluce, před níž byli diskriminováni a perzekvováni jen disidenti. Nyní jsou obětmi všichni, jenž byli donuceni, a jsou doposud tím nejodpornějším způsobem donucování k aplikaci prokazatelně nejen zdraví škodlivé, ale životu nebezpečně pokusné “očkovací” látky.
Tento zločin proti lidskosti nesmí být pachatelům takovéto zrůdnosti ani tolerován, ani odpuštěn! Ani politikům, ani úředníkům, a už vůbec ne oněm mimořádně zavrženíhodným, křivopřísežným lékařům. Ale ani přikyvovačům z vědeckých kruhů, kteří by měli jako první bít na poplach a varovat veřejnost před riziky a dopady tohoto nebezpečného a v podstatě nedobrovolného pokusu na lidech novou genovou technologií s neodhadnutelnými riziky a mimořádně závažnými vedlejšími účinky! Namísto toho se klaka v bílých pláštích, až na pár světlých výjimek za které buďme vděční,  zpronevěří svému poslání sloužit zájmům společnosti, povětšinou za peníze daňových poplatníků, a šíří mezi laickou veřejností strach z neočkování a dezinformace o bezpečnosti vakcíny, za jejíž vedlejší účinky nenesou jejich výrobci odpovědnost a ani vzdáleně nezaručují její účinnost. Je to horší než scénář postapokalyptického filmu, horší než zlý sen, ze kterého je totiž možné ještě procitnout. Z této hrůzostrašné reality ale nikoliv. A nebo již nejsme v normální realitě, ale v nějakém paralelním vesmíru, kde je možné něco, co doposud nebylo ani myslitelné…
Aktualizace: Nechť zde zazní varovná slova francouzského profesora, významné kapacity v oboru, Christiana Perronnea na CNews ze dne 21.11. 2021:
Profesor uvádí:
a) virus není přírodního původu;
b) “vakcína” nechrání (profesor přiznává, že on neví co tato takzvaná “vakcína” je, rozhodně to však není žádná vakcína), ale jen poškozuje organismus a neví se, co v organismu způsobí v budoucnosti;
c) jedná se o experimentální substanci, která modifikuje lidské buňky. Je to jako upload neznámého nebezpečného softwaru do lidského těla;
d) postup implementace této látky je naprosto nelegální a v rozporu se všemi mezinárodními i národními právními normami, o etice ani nemluvě;
e) nejlépe na COVID působí Ivermectin a proto by nemělo být podáváno experimentální “očkování”, ale namísto hazardu aplikováno osvědčené léčivo, jako je toto.
Zdroje uváděné profesorem: Public Health England, British Medical Journal.
Anglie: Míra covid infekce je vyšší u očkovaných než u neočkovaných lidí ukazují vládní údaje!
Public Health England: “Míra infekce Covid na 100 000 obyvatel je nyní vyšší mezi očkovanými než mezi neočkovanými.”
Graf publikovaný Zdravotní bezpečnostní agenturou Spojeného království (UK Health Security Agency – UKHSA) byl převzat z článku v ČJ uvedeného ZDE
(zdroj  uváděný prof. Perronnem).

Slovo k zamyšlení: Pokud Evropa snižuje kvóty produkce potravin, je to proto, že jsou Evropané obézní, nebo proto, že se plánuje jejich radikální úbytek?

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Zastavme to covidové šílenství! – Aliance národních sil

Leave a Reply