Skandál! Děkan FF UK Pullmann veřejně podporuje akademické podvody!

Neslýchané! V této republice, je dnes, 100 let po jejím založení, vskutku možné téměř cokoliv!

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy docent Pullmann reaguje na důkazy o rozsáhlém akademickém podvodu Tomáše Halíka tím, že se za něj veřejně postaví a vyjádří mu plnou podporu. Něco takového je v dějinách Univerzity Karlovy neslýchané! Ryba smrdí od hlavy a tato hlava je pořádně prohnilá! Přitom jsou falešně nabyté akademické hodnosti Halíka doslova do nebe volajícím mravním etickým i akademickým deliktem, nehledě na závažné implikace pro daňového poplatníka, který výstřelky Halíka financuje z “veřejných prostředků” včetně dotací za Halíkovy pochybné “vánoční knihy”, které byly, opět podvodně vydávány za vědecké práce, na základě kterých vláda vyplácela fakultě finanční dotace. Děkan Pullmann tyto závažné skutečnosti odmítá komentovat a strká hlavu do písku. Proč se všichni kádři minulého režimu, kteří ustáli změnu a obhájili navzory morálnímu selhání své místo na výsluní, bojí Halíka, někdejšího kádrováka a vychovatele komunistických vedoucích pracovníků totalitního ministerstva průmyslu? Vždyť je to jen pouťový iluzionista a tajtrlík, který vodí za nos všechny lidi kolem sebe, včetně široké veřejnosti, kterou neustále unavuje svými otravnými choromyslnými neomarxistickými výplody o genderu a univerzálním patentním náboženství?! Copak se ta pseudo- psychologická nota, kterou používala StB na zastrašování svých oveček stále ještě neohrála? Proč někteří stále ještě musí obdivovat pomyslné “císařovy nové šaty” na podvodníkovi, který před námi stojí úplně nahý, zahalen jen do své slaboduché drzosti?!

Karel IV se obrací v hrobě! Děkan Filozofické fakulty, jedné z nejstarších univerzit v Evropě, veřejně nejen že kryje akademický podvod, ale rovnou se vší svou vahou staví za jeho pachatele, jemuž vyjadřuje svou plnou podporu.

Přitom se nejedná o nějaký prachobyčejný akademický podvod, ale o vskutku skandální případ opovržení zákonem, dobrými mravy a zavedenými pořádky! Podvod, díky kterému pachatel získal čtyři vyšší akademické tituly na různých fakultách a univerzitách, prezentací jedné a té samé diplomové práce úrovně magisterské.

Je taktéž vidno, že spletité sítě spředené soudruhy ještě za dob minulého režimu, drží pevně a svorně dodnes. Nebude náhodou, že děkan doc. Pullmann, který vyrůstal v diplomatických kruzích v sovětské Moskvě, pochází z nomenklaturní rodiny zaměstnance Rady vzájemné hospodářské pomoci, RVHP (takové někdejší hospodářské unie států socialistického bloku) Takže již ze stavovské cti estébáckých elit minulého režimu a jejich rodinných příslušníků, je zřejmě nutné „držet basu“ i s takovým normalizačním kádrovákem, činným svého času v estébáckých podnicích zahraničního obchodu apod., jako byl Chemoprojekt, Chemapol, či rovnou Institut výchovy vedoucích pracovníků ministerstva průmyslu, Tomášem Halíkem. Ten byl zároveň pověřený infiltrací katolické církve, za podpory, svou brutalitou nechvalně známé východoněmecké tajné policie „Staatssicherheitsdienst“ (Stasi), jak vyplývá ze záznamů archívů bezpečnostních složek a z líčení pamětníků.

Tomáš Halík se díky spáchaným podvodům coby zručný hochštapler umístil na Univerzitě Karlově, kde dál páchá podvody, tentokráte dotační! I tyto dotační podvody děkan Filozofické fakulty Pullmann dále zcela bezskrupulózně kryje. Halík se totiž přiživuje trapně komentovanými kompilacemi citátů slavných myslitelů, se kterými se vnitřně ztotožňuje, oddávaje se své nestoudné megalomanii a narcisismu.

Tyto jeho dobře zasponzorované odpočinkové autoterapeutické „vánoční knížky“, si pak Halík pečlivě vyplňuje do předtištěných seznamů. Seznamy následně předkládá Filozofické fakultě jako “odbornou literaturu”, vyprodukovanou v rámci pracovního působení na akademické půdě, kterou takto necudně zneužívá pro své osobní obohacení.

Fakulta Halíkovy “vánoční knížky” z předtištěných seznamů nechává zapsat do rejstříku odborných publikací (Rejstřík informací o výsledcích, RIV). Tento rejstřík je v gesci Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Filozofická fakulta za nově přidané položky inkasuje tučné státní dotace z veřejných fondů, tedy peněz daňových poplatníků.

Na dotaz, zdali jsou Halíkovy publikace skutečně odborné, odpověděl úřadující předseda Rady po dalším přezkoumání, že nikoliv. Dotace ve výši několika set tisíc korun, přijaté Filozofickou fakultou v tomto případě zcela neoprávněně, však doposud nebyly státu navráceny. Namísto toho strkají všichni zúčastnění hlavu do písku, aby se tento rafinovaný podvod neodhalil a neukázal tím, na jakých prohnilých základech náš dotační systém stojí.

Jedním z mála statečných odpůrců zakořeněné amorality panující v akademické sféře, která byla ovládnuta pohrobky minulého režimu, je docent Jelínek, který jako první na akademické podvody Halíka ukázal a detailně je popsal.

Reakcí na to vydal děkan Pullmann své velkolepé prohlášení, kterým veškeré skandální skutečnosti popřel, a celou aféru hodlal shodit ze stolu.

Ve svém prohlášení Pulman píše:

V poslední době se v některých bulvárních médiích a na sociálních sítích opět začínají šířit dávno vyvrácené spekulace o tom, že prof. Tomáš Halík neoprávněně používá své akademické tituly. Tímto tvrzením se v minulosti opakovaně zabývaly příslušné orgány Univerzity Karlovy a neshledaly na straně prof. Halíka naprosto žádné pochybení. S jejich závěry se zcela ztotožňuji.

Prof. Halíka si jako vědce, pedagoga, veřejného intelektuála i člověka nesmírně vážím. Je pro nás ctí, že náleží k akademické obci naší fakulty.

Alibisticky se doc. Pullmann odvolává na příslušné orgány Univerzity Karlovy, neuvádí nicméně, o jaké konkrétní orgány se jedná a jaké že to byly závěry. Neuvěřitelná lež je také to, že bylo cokoliv o Halíkových podvodech kdy vyvráceno, natož dávno! A také to, že se jedná o spekulace!

Bratrstvo kočičí pracky se jalo kosmeticky vyžehlit pošramocenou reputaci podvodníka Halíka, ale moc dobře to nejde. Existují reálné dopisy akademických veličin, které popírají že by kdy Halíkovi udělily doktorské tituly, které Halík ale bezskrupulózně, a hlavně neoprávněně používá. Také existují zděšená sdělení o tom, že Halík použil jednu a tutéž práci k získání akademických titulů různé úrovně na různých fakultách a různých univerzitách!

Tato šokující fakta jsou pak našimi akademickými předáky vydávána veřejnosti za spekulace, dávno vyvrácené?!

Docentu Pullmannovi byl poskytnuta možnost své nešťastné a kompromitující prohlášení vysvětlit. Byly mu položeny následující otázky:

 1. Jak vysvětlíte veřejnosti své stanovisko zde dne 21. 1. 2019, ohledně Tomáše Halíka, který byl veřejně usvědčen jak z akademických podvodů, prostřednictvím kterých neoprávněně nabyl titulů, a také z toho, že tituly, které používá nedrží?

 

 1. Halík byl taktéž usvědčen ze zneužívání dotací na základě falešné, či podvodné klasifikace své beletrie jako odborné literatury v RIV, jak konstatoval předseda Rady státu pro výzkum, vývoj a inovaci, Rusnok.

 

 1. Vaše stanovisko je v rozporu se závažnými skutečnostmi, uvedenými doc. Jelínkem. Znamená to, že akademický podvod uznáváte a kryjete obecně, nebo jen v případě prominenta minulého režimu, který je nyní obecně znám jako bývalý normalizační kádrovák s úzkými vazbami na státní bezpečnostní aparát minulého režimu, jak lze dohledat v archivech bezpečnostních služeb hned několika zemí?

 

 1. Věříte, že skutečnosti jednotlivě uvedené doc. Jelínkem jsou nepodstatné?

 

 1. Věříte, že vydávat beletrii za odbornou literaturu je správné, když z toho plynou dotace pro UK?

 

 1. Pokud vydávat beletrii za odbornou literaturu nepovažujete za správné, zasadíte se, aby prostředky veřejných financí, které UK obdržela podvodem, byly navráceny do státního rozpočtu?

 

 1. Na základě čeho konkrétně uvádí Halík za svým jménem zkratku titulu Th.D.?

 

 1. Věříte, že italský diplom licenciáta teologie ThLic. odpovídá českému akademicko-vědeckému titulu „doktor“ ve zkratce „Dr“, ve shodě se zaměstnanci MŠMT, Josefem Šplíchalem a Jozefem Nagym, kteří takto Halíkovi tento titul nostrifikovali?

 

 1. Jste srozuměn a souhlasíte se skutečností, že Halík získal na wroclavské fakultě doktorát teologie za stejnou práci, za kterou mu byl předtím udělen licenciátský titul v Římě?

 

 1. Považujete takovéto podvodné jednání za důstojné a hodné člena (byť neoprávněného) akademického sboru UK?

 

 1. Jak hodnotíte informaci prof. Skalického z Římské lateránské univerzity: že Mons.Karel Vrána, druhý relátor Halíkovy licenciátní práce na Papežské lateránské universitě, byl zároveň relátorem práce podané T.Halíkem k dosažení doktorátu z theologie i jeho habilitace na Papežské theologické fakultě ve Wroclawi. Musel tedy vědět, že jde o jednu a tutéž práci, kterou T.Halík dosáhl licenciátu v Římě a doktorátu i jeho habilitace ve Wroclawi. Pokud pak jde o docenturu University Karlovy, kterou P.PhDr. Tomáš Halík získal 14.12.1992, jak praví oznámení, i tu dosáhl svou licenciátní prací z theologie: Víra a kultura v české společnosti. A tak jednou licenciátní prací z theologie v Římě dosáhl doktorátu z theologie a jeho habilitace ve Wroclawi a docentury na sociologické fakultě v Praze?

 

 1. Jak hodnotíte informaci rektora Papežské teologické fakulty ve Wroclavi, Dece,“Ad questionem Rev.Decani Facultatis S.Theologiae Universitatis Pragensis hisce litteris testatur Rev.Dominum Tomas Halík, sacerdotem Archidioeceseos Pragensis, Doctorem in Philosophia atque Licentiatum in S.Theologia, in nostra Pontificia Facultate Theologica in Wroclaw numquam theologica postgradualia tertii cycli ad normam Ap.Const.Sap.Chr.Art 50 §1 absolvisse neque ad gradum academicum Doctoris in S.Theologia hic promotum esse.“ Tedy, že Halík na Papežské teologické fakultě ve Wroclavi nikdy žádné doktorské studium teologie neabsolvoval, ani nebyl promován do hodnosti doktora teologie.

 

 1. Je dle Vašeho mínění normální, správné a obhajitelné, získat čtyři akademické hodnosti a to 1. licenciáta teologie v Římě, 2. docenta sociologie v Praze, 3. docenta praktické teologie ve Wroclawi a nakonec 4. změnou podvodnou nostrifikací nabytého titulu Dr na Ph.D. doktora teologie Th.D. – a to na základě pouhé jediné práce, obhájené v Římě v roce 1992?

 

 1. Je dle Vašeho názoru správné, aby na UK působil v řadách pedagogického sboru podvodník, jakým v očích veřejnosti je Tomáš Halík?

 

 1. Je dle Vašeho úsudku správné, aby mravně či psychicky nezralý jedinec působil pedagogicky na mladou generaci akademiků, jen proto, že mu to umožňuje dobře naolejovaný klientelistický systém, který zjevně na UK přetrval temné období minulého režimu až do dnes?

 

 1. Kolik různých vědeckých prací Halíka se dle Vašeho názoru nachází v archivu UK a kolik verzí jedné a té samé?

 

 1. Když Halík vydává v součinnosti s UK svá beletristická autoterapeutická literární díla a jejich cizojazyčné překlady za odbornou literaturu, je vůbec schopen vědecké práce?

 

 1. Můžete jmenovat některé Halíkovy vědecké práce, které vykazují nějaký citační ohlas?

 

 1. Myslíte si, že jste znalostně kompetentní a mravně způsobilý zastávat svou funkci, pokud nekonáte v zájmu spravedlnosti, či nejste chopen rozpoznat podvod, naopak se evidentního podvodníka zastáváte?

 

Děkan filozofické fakulty, doc. Pullmann se k těmto jednoznačným a závažným otázkám vyjádřil paušálně těmito slovy:

 

 

„vše, co jsem chtěl k tématu říci, jsem sdělil svým veřejným prohlášením.“

 

Jeho odpovědí na shora uvedené pobuřující skutečnosti je tedy konstatování, že si akademického a dotačního podvodníka, falešného kněze a exponenta služeb minulého totalitního režimu Halíka, jako vědce, pedagoga, veřejného intelektuála i člověka nesmírně váží. A že je „pro nás ctí, že náleží k akademické obci naší fakulty“.

Co dodat? Jsme svědky kolosálního akademického a dotačního podvodu v přímém přenosu, který je kryt a zastírán nejvyššími patry akademické obce, ve které se nerušeně sdružují činovníci minulého režimu, či jejich potomci, zasíťovaní ve vlivných pozicích nejen ve sféře akademické, ale i politické, hospodářské a mediální.

Tito blazeovaní pohrobci minulého totalitního režimu jsou nonšalantně povzneseni nad naše zákony, nad morálku a lidskou slušnost, nicméně se cítí býti povoláni určovat a definovat, co je správné a dobré – samozřejmě podle svých vlastních potřeb a libosti ve svůj prospěch a za účelem upevnit své mocenské pozice. „Já na bráchu Halíka, brácha Halík na mě.“

Jak dlouho hodlá naše veřejnost tento neutěšený stav ještě tolerovat? Upřímně lituji všechny současné a minulé studenty filozofické fakulty UK za to, že jsou poskvrněni takovou mizérií a ostudou. Jistě je mezi nimi i mnoho slušných a zasloužilých lidí. Je mi taktéž upřímně líto nás, daňových poplatníků, že jsou naše peníze určené pro veřejný prospěch takovýmto nehorázným způsobem, ve velkém stylu a s velkou pompou rozkrádány za bílého dne, bez toho, aby tomu kdokoliv učinil přítrž! A to si z těchto peněz platíme i orgány činné v trestním řízení, které nad tímto zlořádem té nevyšší kategorie dlouhodobě zavírají oči. Zůstává již jen jedna otázka, kolik takových licoměrných Halíků se za nejrůznějšími těmi spectabilis, čihonorabilis funkcemi a tituly ještě skrývá? Inu, stále platí, že soudruh soudruhu soukmenovcem.

Kulturní vložka:

Ut desint vires, noli demittere animum

Komu méně skvoucí los dán Sudičkou

nenapínej marně k vyšším metám vůli

nemůže být každý pyšnou jedničkou

národ musí mít také svoje nuly.

Máš-li peněz dost a tvaroh v mozku svém,

také uplatníš se na své pouti zdejší:

pražské smetánky buď vážným notáblem,

v Čechách hleď pak býti nulou nejtučnější.

J.S Machar

Be the first to comment

Leave a Reply