Otevřený dopis doc. Jelínka děkanu FF UK ohledně krytí akademických podvodů hochštaplera Halíka

Spectabilis pane děkane,

Vaše současná podpora profesorovi Halíkovi, uveřejněná na  webu Vaší fakulty mne přiměla, abych stručně reagoval:

1. Zmiňujete se o některých bulvárních mediích na sociálních sítích. K tomu Vám sděluji, že jsem se opakovaně pokoušel zveřejnit výsledky mých zjištění o Halíkově dubiózním titulu Th.D. v normálním tisku. Bohužel v naší dnešní výtečné demokracii a svobodě slova se mi to nepodařilo ani ve formě dopisu redakci, neboť zde panuje velmi silná autocensura!

2. Uvádíte, že se mým tvrzením v minulosti zabývaly příslušné orgány UK a neshledaly na straně prof.Halíka žádné pochybení. Opakuji, že já kritizuji výlučně Halíkův titul Th.D. za jménem, o němž jsem přesvědčen, že jej užívá neoprávněně. Universitní komise v roce 1996 pod vedením tehdejšího prorektora prof.I.Wilhelma se Halíkovými tituly ve smyslu  mé kritiky nezabývala. To mi sdělil před rokem při osobním setkání sám prof.Ivan Wilhelm.

3. Universitní komise zřízená v roce 1996 v souvislosti s Halíkovým jmenováním profesorem se ani titulem Th.D. zabývat nemohla, neboť jej Mons.prof.Halík začal užívat až od 7.12.2006, kdy mu tehdejší rektor UK prof.Václav Hampl vystavil k tomu osvědčení. Podrobně jsem dokázal, (viz Otevřený dopis prof.Hamplovi), že z  právního hlediska toto osvědčení nemůže být považováno za platné, neboť Mons.prof.Halík se nerozpakoval předložit rektoru Hamplovi podvodnou doložku k nostrifikaci svého licenciátského titulu, kterou mu vyhotovil na MŠMT doc. RNDr Jozef Nagy, CSc. Tím vrcholného představitele university oklamal.

4. Na webové stránce  Ústavu filosofie a religionistiky Vaší fakulty se nalézá odborný životopis Mons.prof.T.Halíka, v němž stojí: “Teologii studoval v tajných kurzech v Prahy (žák Josefa Zvěřiny) a po r. 1989 postgraduálně na Papežské Lateránské univerzitě v Římě (ThLic); habilitace z praktické teologie na Papežské teologické fakultě ve Wroclawi (Dr.hab. v teologii). 1992 habilitace pro obor sociologie na FSV UK, v r. 1993 jmenován docentem, v r. 1997 profesorem Univerzity Karlovy.“  (uvedeno doslova i s chybou na webu).

Je pozoruhodné, že zde  Halíkův titul Th.D., který používá za jménem, není vůbec uveden! Já sám jsem měl spolu s ním docentskou promoci dne 21.5.1992 a proto mě udivuje, že zde je Halíkův docentský titul spojován až s rokem 1993!

Spectabilis pane děkane, Mons.prof.Halík před časem v tisku poškodil mou pověst, když mne označil za spolupracovníka STB. Nechal jsem si proto vystavit v roce 2017 lustrační osvědčení, které je negativní.  Snaží se ze mne rovněž udělat psychopata trpícího grafománií a obcesí. Já dosud ve svých 78 letech na universitě nepřetržitě poměrně úspěšně působím a  za svou činnost jsem byl mnohokráte odměněn nejen na MFF UK, ale i na 1.lékařské fakultě UK. Halík o mne prohlásil, že jsem trvale člověkem dvojí tváře a že by se styděl, kdyby byl muž s takovým charakterem jeho příznivcem.

Ve svém konání jsem se vždy řídil zásadou „Fiat iustitia pereatmundus“ a proto nepolevím v jeho kritice falešného doktorátu Th.D.dokud  z jeho strany nedojde k nápravě.

V Praze, dne 7.února 2019

V úctě   Doc.RNDr Otakar Jelínek,CSc.

Kopie na vědomí prof.Tomáš Zima, rektor UK

Be the first to comment

Leave a Reply