O. Jelínek: Dopis Jeho Eminenci Joachimu kardinálovi Meisnerovi

Autor: Otakar Jelínek

Zveřejněno: 11.4.2016

Vaše Eminence,

odvažuji se Vás oslovit ve velmi vážné věci. Týká se přezkoumání ordinace Mons. Tomáše Halíka. Vaše Eminence byla očitým svědkem jeho vysvěcení na kněze v Erfurtu v roce 1978 zesnulým biskupem Hugem Aufderbeckem, bonae memoriae (blahé paměti), a je tedy jediným člověkem, který dnes může být oprávněn, aby dal podnět k eventuálnímu přezkoumání ordinace Mons. Halíka.

Před nějakým časem vyvstaly v naší zemi opodstatněné pochyby o platnosti kněžství Mons. Halíka. Pražské arcibiskupství vydalo skrze církevní/kněžskou (Ecclesiastical) konferenci oficiální prohlášení, že tato ordinace je platná.

Toto prohlášení se zakládalo na zveřejnění Vašeho dopisu, kterým Vaše Eminence potvrdila, že byla očitým svědkem Halíkova vysvěcení zesnulým biskupem Hugem Aufderbeckem. V tomto dopise Vaše Eminence napsala také: „Auβerdem bezeuge ich, daβ er die theologische und geistliche Vorbereitung auf das Priestertum ordnungsgemäβ absolviert hat.“

Problém spočívá ve skutečnosti, že pravdivost této poslední věty je s největší pravděpodobností nejistá, jak se pokusím v následujícím prokázat:

Kdyby se Vaše Eminence seznámila s oficiálními životopisy Mons. Halíka, které jsou k dispozici na internetu, zjistila by, že Mons. Halík nemohl žádným způsobem mít kontinuální a úplné teologické vzdělání (dosl. utváření). Studoval převážně sociologii a filosofii na Univerzitě Karlově v Praze (během komunistického režimu!).

Jeho diplomová práce „Sociálně kritický význam utopických a prorockých proudů v historii křesťanského sociálního myšlení“ byla později rozvinuta v jeho rigorózní práci „Křesťanství jako utopie – dialektika historie křesťanského sociálního myšlení“. Nečetl jsem tyto práce, avšak z jejich názvů jsem nabyl hlubokého podezření, že byly napsány dle „diamatu“ (dialektického materialismu)!

Později studoval sociologii a filosofii náboženství v Bangore ve Walesu. Od 60. let se účastnil tajných filosofických seminářů v naší zemi. V roce 1984 obdržel atestaci z klinické psychologie a stal se psychoterapeutem. V roce 1993 habilitoval v sociologii na UK. Taková jsou svědectví o jeho oficiálním vzdělání z jeho životopisu. Není zde ani stopy po teologii!

Nyní se dostávám k hlavnímu problému. Svěcení Mons. Halíka na kněze v roce 1978 bylo provedeno na základě platnosti 1917 CIC. Jsem přesvědčen, že nebyly splněny požadavky kanonického práva platné v té době, jmenovitě:

Can.987: Sunt simplictier impediti: 1§. Filii acatholicorum, quandiu parentes in suo errore permanent, a

Can.993: Promovendi seculares aut religiosi qui, quod pertinet ad ordinationem, saecularium iure reguntur, afferant: 2§. Testimonium de peractis studiis, pro singulis ordinibus, ad normam Can.976, requisitis.

A Can.976 3§ stanoví: Cursus theologicus peractus esse debet non privatim, sed in scholis ad id institutis secundum studiorum rationem Can.1365 determinatam.

Can.1365 2§. Cursus theologicus saltem integro quadriennio contineatur, et, praeter theologiam dogmaticam et moralem, complecti preasertim debet studium sacrae Scripturae, historiae ecclesiasticae, iuris canonici, liturgiae, sacrae eloquentiae et cantus ecclesiastici.

3§. Habeantur etiam lectiones de theologia pastorali, additis practicis exercitationibus praesertim de ratione tradendi pueris aliisve catechismum, audiendi confessiones, visitandi infirmos, assistendi moribundis.

Domnívám se, že fakt, že Mons. Halík (filius acatholicorum) se účastnil aktivit v tajných církevních kruzích kolem teologa Josefa Zvěřiny, nelze považovat za náhradu normálního teologického vzdělání, jež bylo požadováno kanonickým právem z roku 1917.

Jsem pevně přesvědčen, že v roce 1978 byl zesnulý biskup Hugo Aufderbeck podveden a oklamán (er wurde getäuscht) ohledně Halíkova teologického vzdělání. V té době nebyl Halík schopen předložit žádná platná svědectví o svém studiu teologie v souladu s 1917 CIC!

Pachatelem/Viníkem tohoto podvodu musí být buď Halík sám, nebo osoba z pražského arcibiskupství, která podepsala a poskytla propustný list (dimisorie). Tímto byl v té době zjevně spáchán podvodný skutek, což vrhá závažné pochyby na platnost Halíkovy ordinace. Ani v době po svém svěcení se Halík nepostaral, aby dokončil svá nedostačující teologická studia; naopak neváhal se dopustit dalšího akademického podvodu, jak se pokusím popsat v následujícím textu.

Ze spolehlivých církevních kruhů v této zemi jsem docela nedávno obdržel informaci, že Mons. Halík strávil po sametové revoluci v roce 1989 tři měsíce na papežské univerzitě Papal Lateran University v Římě, kde obhájil (v českém jazyce!) práci, za kterou mu byl udělen titul ThLic. Později za tutéž práci (!) obdržel titul Th.Dr.habil. v Breslau, domovském městě V. E. Z tohoto důvodu pro mne  Mons. Halík zůstává „ein theologischer Hochstapler“ (teologickým hochštaplerem), jenž nelegitimně používá své teologické tituly.

Na oficiální stránce univerzity Notre Dame v USA se Mons. Halík objevuje jako profesor filosofie(!) Univerzity Karlovy. Ve skutečnosti je emeritním profesorem sociologie (!) – další příklad jeho hochštaplerství. O jeho jmenování prelátem Jeho Svatosti mám podezření rovněž, papež Benedikt XVI. byl naneštěstí s velkou pravděpodobností ovlivněn ve svém rozhodnutí nesprávnými radami/tipy z pražského arcibiskupství.

Před časem jsem poslal všem našim biskupům (26 stran v češtině) „Kritickou analýzu aktivit Mons. Halíka“ jako autora/spisovatele a kazatele. Tato analýza vychází většinou ze srovnání filosoficko-teologických pohledů Mons. Halíka se stanovisky zesnulého sv. Jana Pavla II., jak je vyjádřil ve svém encyklickém listu „Fides et Ratio“.

Tento celý encyklický list můžeme vzít jako skvělou polemiku s názory Mons. Halíka. Demonstroval jsem, že filosoficko-teologické názory Mons. Halíka, jež se šíří pomocí mnoha jeho knih, jsou v mnoha ohledech v rozporu s oficiálním učením katolické církve.

Jeho eklektické spisy vycházejí z takových teologických disidentů (či lépe apostatů), jako je Eugen Drewermann (kterého Halík doporučuje jako nejvlivnějšího německého teologa!) či Nicholas Lashe z Cambridge. Zjistil jsem, že jeho oblíbený koncept „hledačů“ byl ukraden bez citace z originálu od Karla Rahnera („anonymní křesťané“) a Edwarda Schillebeecka. V tomto ohledu jsem proto ve své analýze obvinil Mons. Halíka také z plagiátorství.

Krátce řečeno, Halíkova filosofie je čistý subjektivismus, odmítá jak metafyzický realismus, tak objektivismus, vnější stvořený svět považuje za „fikci“, jeho představa pravdy není „adequatio intellectus et rei“, ale „konsensus agory“.

V teologii zdůrazňuje imanenci závislou na lidském subjektu oproti transcendenci, oživuje neoplatonický pohled na nepochopitelnost Boha, a dokonce nevěří v Boha-Stvořitele. Halíkovo náboženství, jsouc filosoficky existenciální, se nezakládá na učení našeho Pána Ježíše Krista, ale spíše na pochybách apoštola Tomáše.

Mons. Halík neoddělitelně spojuje víru s pochybováním, u něhož má za to, že pochází přímo od Boha (!). Pochyby představují pro Halíka zralost víry (!). Vaše Eminence, nenacházím pro takové názory lepší vyjádření než „eine entartete Theologie“ (degenerovaná teologie).

Mons. Halík se stal důležitou osobností veřejného života této země. V médiích se chová spíše jako politický aktivista. Jako kněz tento zvláštní prelát ukazuje blatantní pohrdání kanonickým právem. Nenosí církevní/kněžský oděv (Can.284) a svými dlouhými zahraničními cestami vzdoruje Can. 283 a Can. 533 s ohledem na residenční povinnosti.

Církevní hierarchové v této zemi ignorují a podceňují nebezpečí aktivit Mons. Halíka jako spisovatele a kazatele zvláště pro mladé hledající lidi. Před nějakou dobou jsem poslal dlouhý (22 stran), velmi osobní a důvěrný dopis J. E. kardinálu Dukovi, ale doposud bez odpovědi z jeho strany. Naši biskupové jsou evidentně rovněž pod restrikcí své přehnané pastorační opatrnosti, ba dokonce strachu.

Z toho důvodu jsem oslovil Vaši eminenci, která je známá svým silným a nezávislým charakterem a která současně je význačným a dávným přítelem a zastáncem našeho lidu.

Therefore I beg instantissime Your Eminence to encourage our hierarchy to action, at least to an ecclesiastical admonition of Msgre Halík.

Proto prosím instantissime (vážně), aby Vaše Eminence pobídla/přesvědčila naši hierarchii k činnosti či alespoň k církevnímu pokárání Mons. Halíka.

S přáním všeho dobrého zůstávám v nejhlubší úctě k Vaší Eminenci

Doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc.
Ústav biofyziky a informatiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

(překlad ParlamentníListy.cz)

Be the first to comment

Leave a Reply