Hromadné trestní oznámení na Tomáše Halíka + vzor

TISKOVÁ ZPRÁVA

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa (SPR-RSČ)

A DALŠÍ OBČANÉ

PODÁVAJÍ HROMADNĚ TRESTNÍ OZNÁMENÍ NA TOMÁŠE HALÍKA

Dnes, dne 11. července 2016 byla masově podána trestní oznámení na Tomáše Halíka, nar. 1. června 1948, pro podezření spáchání trestného činu podvodu, podle § 209 trestního zákoníku, na základě povinnosti překažení trestného činu, vyplývající z § 367 (Nepřekažení trestného činu) trestního zákoníku, 40/2009 Sb. a § 368 (Neoznámení trestného činu).

„Lidé, připojte se !“

Předseda Sdružení pro republiku – Republikánské strany Československa, PhDr. Miroslav Sládek vyzývá další občany, aby se připojili k oznámením na Tomáše Halíka.

Z veřejných zdrojů (viz níže) je patrné, že Tomáš Halík je podezřelý z trestného činu podvodu, kvalifikovaného trestním zákoníkem.

Tomáš Halík se obohacuje na úkor společnosti, protože zastává vysoce placené funkce, dotované z veřejných prostředků, které lze zastávat jen s právoplatně nabytým akademickým titulem. Existují opodstatněné pochybnosti, že Tomáš Halík nezískal akademické tituly právoplatně. Vše naznačuje, že tituly získal podvodem, nebo je používá neoprávněně.

Ve svých zveřejněných dopisech vysvětluje pan Doc. RNDr Otakar Jelínek, CSc., jak to s tituly v ČR stojí a jakým způsobem u Tomáše Halíka dochází k podezření z naplnění skutkové podstaty podvodu.

Výňatek z dopisu Doc. RNDr Otakara Jelínka, CSc. Redakci Parlamentních listů následuje:

Vysokoškolské studium u nás je nyní třístupňové:

a) bakalářské, končící obhajobou bakalářské práce, titul Bc.

b) magisterské, končící obhajobou magisterské práce, titul Mgr nebo MUDr v případě lékařů.

c) doktorské, neboli postgraduální, končící obhajobou doktorské disertační práce před příslušnou oborovou radou tvořenou schválenými odborníky v oboru, titul Ph.D. za jménem (neboli vědecký doktorát).

Z toho vyplývá, že vědecký doktorský titul Ph.D. nebo Th.D. uváděný za jménem je možné získat pouze v takovém doktorském postgraduálním studiu, které trvá minimálně 3 roky. Tato praxe platí téměř na celém světě. Novějšímu titulu Ph.D. odpovídá náš starší titul CSc. Kromě toho existovala za minulého režimu i nejvyšší vědecká doktorská hodnost DrSc., která byla u nás po sametové revoluci zrušena. Na Slovensku se nadále uděluje.

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali titul magistr, mohou navíc vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se udělují tyto akademické tituly:

– v oblasti práva doktor práv (ve zkratce JUDr. uváděné před jménem),
– v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd doktor filozofie (ve zkratce PhDr. uváděné před jménem),
– v oblasti přírodních věd doktor přírodních věd (ve zkratce RNDr. uváděné před jménem),
– v oblasti farmacie doktor farmacie (ve zkratce PharmDr. uváděné před jménem),
– v oblasti teologie licenciát teologie (ve zkratce ThLic. uváděné před jménem)

Akademický problém Mons.Prof. PhDr.Halíka spočívá v tom, že on sám nikde žádné doktorské studium neabsolvoval. Oprávněně používá před jménem pouze svůj akademický titul doktora filosofie PhDr., který mu byl udělen v roce 1972 na základě obhajoby jeho rigorózní práce “Křesťanství jako utopie. K dialektice dějin křesťanského sociálního myšlení.“ (Rigorózní práce.) Praha, Univerzita Karlova, Fakulta filozofická 1972.

Po sametové revoluci strávil Halík nějaký čas studiem na Papežské Lateránské universitě v Římě, kde mu byla (po obhajobě práce v češtině!) v roce 1992 udělena akademická, nikoliv doktorská hodnost licenciáta teologie Thlic. Jeho doktorské studium, které započal na této universitě, mu bylo přerušeno. Aniž by absolvoval doktorské studium teologie zakončené řádným doktorátem v Římě nebo v Praze, získal Halík v témže roce 1992 na Papežské teologické fakultě ve Wroclawi vyšší docentskou hodnost ThDr hab. Tím byly porušeny dokonce i polské zákony, které pro udělení hodnosti Dr hab. vyžadují od uchazečů předchozí řádný vědecký doktorát v oboru.

K tomu došlo tím způsobem, že Halík ve Wroclavi

a) uvedl svůj akademický titul doktora filosofie PhDr namísto požadovaného doktora vědeckého a

b) uplatnil zde podruhé svou habilitační práci „Katolická kultura a česká společnost po II.vatikánském koncilu“, za níž mu byl již předtím Karlovou universitou 21.5.1992 udělen diplom docenta v oboru sociologie. Papežská teologická fakulta Halíkovi posléze udělila 13. října 1992 na základě této habilitační práce titul habilitovaného doktora teologických věd (!), směru praktické teologie Tomuto polskému titulu Th.D.hab. odpovídá u nás docent teologie. Diplom s číslem 3 byl Halíkovi vystaven až dva roky poté dne 29.9.1994.

Mons. Halík se tím ve Wroclawi dopustil jasného akademického podvodu.

Není možné, aby někdo mohl získat za tutéž habilitační práci vědecko-pedagogické tituly v různých oborech, jednou sociologie u nás a teologie v Polsku! Je také naprosto zřejmé, že Prof. Halík používá svůj titul Th.D. za jménem neoprávněně, neboť řádné doktorské studium teologie a dokonce ani filosofie nikde neabsolvoval.

Odkazy:

Tomáš Halík se dopustil akademického podvodu a tituly získal neoprávněně, tvrdí vysokoškolský docent
http://www.parlamentnilisty.cz/…/Tomas-Halik-se-dopustil-ak…

Podvodníku. Tomáši Halíkovi již přišla odpověď
http://www.parlamentnilisty.cz/…/Podvodniku-Tomasi-Halikovi…

Kontakt media : tisková kancelář SPR-RSČ.

Příloha:

plné znění trestního oznámení

 

Policie České republiky

V ……………………………………….., dne 18. 6. 2016

Věc: trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu podvodu, podle § 209 trestního zákoníku, 40/2009 Sb. – trestního zákoníku, 40/2009 Sb.

Oznamovatel

jméno : ……………………………………………………………………

narozen : …………………………………………………………………

adresa : ……………………………………………………………………

Podezřelý
jméno : PhDr. Tomáš Halík
narozen : 1. 6. 1948
adresa : Náprstkova 2; CZ 110 00 Praha 1

Podávám trestní oznámení na základě povinnosti překažení trestného činu, vyplývající z § 367 (Nepřekažení trestného činu) trestního zákoníku, 40/2009 Sb. a § 368 (Neoznámení trestného činu) na výše uvedeného domnělého pachatele Tomáše Halíka pro podezření spáchání trestných činů podvodu a pomluvy. Podle informace PČR oznamovací povinnost vzniká i v případě, kdy oznamovatel nezná pachatele, který trestný čin spáchal (viz článek „Oznámení trestného činu“ na internetových stránkách policie.cz).

Podvod s akademickými tituly

Podávám trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu podvodu, podle § 209 trestního zákoníku, 40/2009 Sb. Z veřejných zdrojů (viz níže) je patrné, že Tomáš Halík je podezřelý z trestného činu podvodu, kvalifikovaného trestním zákoníkem.

Tomáš Halík se obohacuje na úkor společnosti, protože zastává vysoce placené funkce, dotované z veřejných prostředků, které lze zastávat jen s právoplatně nabytým akademickým titulem, který nezískal právoplatně, ale získal jej podvodem.

Odkazy:

Tomáš Halík se dopustil akademického podvodu a tituly získal neoprávněně, tvrdí vysokoškolský docent

Podvodníku. Tomáši Halíkovi již přišla odpověď

Žádám, aby mně orgány činné v trestním řízení informovaly o průběhu vyšetřování.

V ……………………………………….., dne ……………, 2016
……………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………..
Jméno oznamovatele; adresa; telefon; podpis oznamovatele

Be the first to comment

Leave a Reply